Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Konsument zawierając umowę na odległość w terminie do 14 dni kalendarzowych ma prawo ją odstąpić bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów. Do zachowania wyznaczonego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy. 
 2. Wyjątkiem punktu nr 1 jest wykonana usługa, która nie podlega zwrotowi. 
 3. Przyjmuje się, że wypożyczenie rakiety testowej jest formą usługi.
 4. Towar należy odesłać na adres: 

  Os. Oświecenia 59
  61-209 Poznań 

 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ.
  Nie jest on jednak obowiązkowy. 
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić towar sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności (do 14 dni kalendarzowych), pomniejszone o koszty dostawy.
  Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny, niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Istnieje kilka możliwości złożenia reklamacji przez Klienta :
  - Pisemnie na adres sprzedawcy: SklepTenisa, Os. Oświecenia 72, 61-209 Poznań.

  - W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej - kontakt@skleptenisa.pl
  - Na adres sprzedawcy, zawierając: 
  Imię i nazwisko
  Adres e-mail.
  Datę złożenia zamówienia.
  Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Pobierz Formularz reklamacyjny

 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, bądź pocztą tradycyjną.

 6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

 7. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.